5295
ค่ายส่งเสริมวิชาการเกษตร ชุมนุมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ia

 • ค่ายส่งเสริมวิชาการเกษตร ชุมนุมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  นักศึกษาชุมนุมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ร่วมกับภาควิชาส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง ต.หนองบัว อ.บ้างฝาง จ.ขอนแก่น โดยมีนักศึกษาสาขาส่งเสริมฯ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 31 คน และชั้นปีที่ 4 จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยการดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม

  วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ความรู้และฝึกประสบการณ์ทางการเกษตรให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรม และเพื่อส่งเสริมความสามัคคี การทำงานเป็นหมู่คณะ ร่วมถึงการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ของนักศึกษา โดยการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาฯ นำโดย ผศ.ไกรเลิศ ทวีกลุ ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล อาจารย์ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ นายไพศาล เอกวัฒน์ และนางสาวสุรัตนา สุริสาร กิจกรรมของค่ายประกอบด้วย การสาธิตและสอนน้องๆชั้น ประถมปลูกผักสวนครัว การสร้างโรงเพาะเห็ดและให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ด และการจัดสวนไม้ดอก ไม้ประดับตามมุมต่างๆของโรงเรียนให้สวยงามและเป็นระเบียบ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง ... [09/11/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: นายไพศาล เอกวัฒน์ / นักศึกษาสาขาส่งเสริมฯ ปี3
529 people like this