3293
การจัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชไร่

ia

  • ด้วย สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร นโยบายผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่พึงประสงค์ กล่าวคือ มีสมรรถนะทั้งด้านวิชาการ และการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสังคม สามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตหรือนำไปใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในขั้นสูงต่อไป และมีทัศนคติที่ดี มีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้กิจกรรมสอดคล้องกับนโยบาย จึงได้มีการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดโครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของสาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ ณ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้ทัศนศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการผลิตพืชไร่ เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตพืช และการปรับปรุงพันธุ์พืช กับหน่วยงานด้านการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ... [10/11/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: สาขาพืชไร่ / พรทิพย์พา
464 people like this