3002
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มข. และ สอน.

ia

  • เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ศาสตราจารย์ ดร.สนั่น จอกลอย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.เกษสุดา เดชภิมล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติไชย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) โดยนายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งข้อตกลงนี้ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย โดยมีเจตจำนงร่วมกันที่จะขยายขอบข่ายความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย การพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย รวมทั้งสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ในครั้งนี้ด้วย ... [12/11/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
360 people like this