2894
การบำเพ็ญประโยชน์และกีฬาสานสัมพันธ์สาขาวิชาพืชไร่

ia

  • ด้วยสาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ได้มีการจัดนโยบายผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ กล่าวคือ มีสมรรถนะทั้งด้านวิชาการ และบุคลิกภาพ สามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตหรือนำไปใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในขั้นสูงต่อไป และมีทัศนคติที่ดี มีความภาคภูมิใจต่อสาขาวิชาที่เรียน สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี มีความสามัคคี และมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทร ดังนั้น เพื่อให้กิจกรรมสอดคล้องกับนโยบาย จึงได้มีการเสนอเพื่อขออนุมัติจัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ และกีฬาสานสัมพันธ์ ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 ของสาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ และบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยมีเกมกีฬาเป็นตัวเชื่อมสานสัมพันธ์ ณ สถานีทดลองพืชเมืองหนาว เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ... [13/11/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: สาขาพืชไร่ / สมฤทัย
411 people like this