1916
นักศึกษาจาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย เข้าศึกษาดูงานฟาร์มทดลองเลี้ยงไก่พื้นเมือง

ia

  • เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษาจาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 13 คน ได้ขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เพื่อเป็นการเสริมทักษะและประสบการณ์ของนักศึกษาในทุกด้าน เช่น ด้านการจัดการงานฟาร์ม และด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ รวมไปถึงไก่พันธุ์สังเคราะห์ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์แก่นทอง พันธุ์ไข่มุกอีสาน พันธุ์สร้อยนิล และพันธุ์สร้อยเพชร ทั้งนี้การศึกษาดูงานนี้จะเป็นการสร้างระดับคุณภาพให้กับตัวนักศึกษา ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการศึกษาต่อยอดไปในเรียนของนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้ ... [05/11/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
280 people like this