3681
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯร่วมจัดแสดงผลงาน งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ia

  • เมื่อวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ “งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 14” ภายใต้หัวข้อเรื่อง เกษตรและอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลอย่างยั่งยืน ณ ลานสนามหน้าคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯนำผลงานวิจัยของศูนย์เครือข่ายไปแสดงโชว์ เช่น พันธุ์ไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 ไก่พื้นเมืองพันธุ์ชี เคเคยู 12 และไก่พื้นเมืองสายพันธุ์สังเคราะห์พันธุ์แก่นทอง เคเคยู 50 ซึ่งเป็นไก่พื้นเมืองที่ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ นำมาปรับปรุงพันธุ์ให้มีการเจริญเติบโตที่เร็วให้ผลผลิต(ไข่)ที่สูงและเนื้อไก่มีคุณภาพดี โดยไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ดังกล่าวได้มีการขยายผลสู่การนำไปใช้ประโยชน์ทางสาธารณะชนทั้งทางเอกชนและทางชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจมากมาย การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบริการทางด้านวิชาการให้กับเกษตรกร ผู้ที่สนใจในไก่พื้นเมือง และประชาชนทั่วไป ได้เปิดโลกทัศน์รับรู้และเข้าใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับไก่พื้นเมืองที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ และรับฟังข้อคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลที่เข้าร่วมงานเพื่อเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการมากยิ่งขึ้น ... [20/11/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
375 people like this