5381
คณะเกษตรฯ มข. จัดประชุม Welcome new year-meeting of IRD Thailand

ia

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง ผู้ประสานงานการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายภูมิภาคของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Dr. R?gine LEFAIT-ROBIN Representative of IRD ประจำประเทศไทย ได้จัดประชุม Welcome “new year-meeting” of IRD Thailand เครือข่ายกลุ่มวิจัยยางพารา ในโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอาจารย์และนักวิจัยรุ่นเยาว์ ซึ่งอยู่ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสถาบันวิจัย Institute of Research for Development (IRD) กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศฝรั่งเศส โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม มีเครือข่ายกลุ่มวิจัยยางพาราทั้งไทยและต่างประเทศ กว่า 30 คน เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน เมื่อวันที่ 7 และ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคารAG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประชุม Welcome “new year-meeting” of IRD Thailand ครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษของ Dr. Moncef MEDDEB ผู้แทนจากสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และการบรรยายของ ศาสตราจารย์ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปีพุทธศักราช 2535 และ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เรื่อง ทุนกาญจนาภิเษกและเครือข่ายความร่วมมือวิจัย ซึ่งกลุ่มนักวิจัยยางพารา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ได้แก่ อ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ อ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อ.ดร.อนันต์ วงเจริญ อ.ดร.สันติไมตรี ก้อนคำดี ดร.ชุตินันท์ ชูสาย อ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา อ.ดร.อรุณี พรมคำบุตร และ อ.ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ นอกจากการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแล้ว กลุ่มนักวิจัยยางพารายังได้มีการเยี่ยมชมอุปกรณ์ เครื่องมือในห้องปฏิบัติการวิจัย ณ ศูนย์ศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ และการเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย อ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ ข้อมูลข่าว กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่ ... [19/02/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
589 people like this