4416
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2558

ia

  • เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดงานเปิดตัวผู้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยอาวุโสที่มีผลงานดีเด่นสูงสุดของประเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ อันจะนำไปสู่การสร้างศักยภาพเชิงปัญญาระยะยาวของประเทศ และผลิตผลงานที่มีคุณภาพในระดับสากล ตลอดจนกระตุ้นให้สังคมตระหนักและมองเห็นความสำคัญและประโยชน์ของงานวิจัย ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานในงานเปิดตัวผู้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2558

    ซึ่งในปีนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สนั่น จอกลอย อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี พ.ศ.2558 ร่วมกับนักวิจัยอีก 9 ท่าน ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว.เป็นทุนสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติให้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูงให้แก่ประเทศ โดยเน้นหนักในการพัฒนาทีมงาน พัฒนาผลงาน และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อสร้างศักยภาพเชิงปัญญาระยะยาวของชาติ

    ศาสตราจารย์ ดร.สนั่น จอกลอย มีผลงานเชิงประจักษ์ในด้านการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงและแก่นตะวัน ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งในปัจจุบันกลายเป็นพืชอาหารเพื่อสุขภาพที่มีการวิจัยทั้งในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมอาหารและสรรพคุณทางเภสัชอย่างครบวงจรนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการด้านตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน SCOPUS จำนวน 114 เรื่อง ซึ่งปรัชญาของการทำงานของท่านคือ “การทำงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องมีใจรัก มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และมีความรับผิดชอบ ในปัจจุบัน ปัญหาต่าง ๆ มีความซับซ้อน ต้องร่วมมือกันทำงานเป็นทีม ชื่นชมยินดีต่อความสำเร็จของงานที่ร่วมกันทำ และที่สำคัญงานวิจัยที่ทำต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนได้จริง” ... [23/11/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์/ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง / Face book สกว./อรุณ จันทะวงษา
525 people like this