2390
คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน จากสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

ia

  • เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ นางพจมาลย์ ลาภลือชา ให้การต้อนรับ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในช่วงเช้าได้เดินทางไปแก่งละว้า บ้านหนองนาขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ศึกษาดูงานการเลี้ยงปลาในพื้นที่ดินเค็ม วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว และในช่วงบ่ายได้เข้าศึกษาดูงานเรื่องไก่พื้นเมือง วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ศึกษาดูงานเรื่องสุกร วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย หายทุกข์ โดยรองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ เป็นผู้ให้การตอนรับ จากนั้นคณะผู้ศึกษาดูงานได้ดูงานเรื่องโคเนื้อ วิทยากรโดย นายธนากร สายสิงห์ และศึกษาดูงานเรื่องโคนม วิทยากรโดย นายกิตติพนธ์ วงษ์พิทักษ์ ... [23/11/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์/พจมาลย์
305 people like this