1934
คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ia

  • เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง สุริหาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.เกษสุดา เดชภิมล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติไมตรี ก้อนคำดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ และ ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [23/11/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
236 people like this