3612
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6

ia

  • เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวางแผน ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว ในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 ต้านโรคไหม้ (ธัญสิริน) ซึ่งเป็นโครงการร่วมกันระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ กองพลทหารราบที่ 6 โดยพันเอก ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กล่าวเปิดงานร่วมกับรศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยทหารจากกองพลทหารราบที่ 6 และเกษตรกรหมู่บ้านรอบค่ายทหารเกี่ยวข้าวร่วมกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีและให้นักศึกษาและทหารที่มาร่วมงานได้ศึกษาศิลปวัฒธรรมและวิถีชีวิตในชนบท การเกี่ยวข้าวที่นักศึกษาและทหารได้ทำเป็นการเกี่ยวข้าวโดยใช้เคียวซึ่งเป็นวิธีการเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิมของคนไทยตาหาดูได้ยากในปัจจุบัน อีกทั้งเกษตรกรชาวนาที่เกี่ยวข้าวด้วยวิธีนี้ก็กำลังลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้รถเกี่ยวข้าวที่สะดวกและเกี่ยวข้าวได้รวดเร็วกว่า (ข้อเสียของการใช้รถเกี่ยวก็มีเหมือนกัน เช่น เปอร์เซ็นต์การสูญเสียของผลผลิตจะมากกว่าการเกี่ยวมือ และการนำเอารถเข้ามาเกี่ยวในนาอาจจะทำให้เกิดข้าวปนในแปลงนาได้) ดังนั้นจึงถือเป็นโอกาสอันดีของนักศึกษาและทหารที่จะได้เรียนรู้วิธีการเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิม ซึ่งช่วยทำให้เข้าใจถึงความยากลำบากของชาวนาว่า กว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเมล็ดนั้นยากเย็นสักเพียงใด หวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วงให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้งในคุณค่าในคุณค่าของข้าวและรู้จักบริโภคข้าวได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดต่อไป ... [25/11/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: จิราวรรณ / วุฒิไกร
316 people like this