8092
นศ.สปป.ลาว ป.โท คณะเกษตรฯ มข. วิจัยฟางข้าว รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น

ia

  • นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ระดับปริญญาโท สาขาปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนองานวิจัย ผลของฟางข้าวต่อผลผลิตข้าวและความหนาแน่นรวมของดินนา รับรางวัลนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่น จากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดขึ้น โดยมีการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ จำนวนกว่า 200 เรื่อง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ ครั้งนี้ นางสาวมัจฉา แก้วพิลา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้รับทุนสนับสนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2555 และทุนจากสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ (สพร.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี แสนจันทร์ อาจารย์สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย สามารถคว้ารางวัล “นำเสนอโปสเตอร์ดีเด่น”มาเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองได้ จากการนำเสนอผลงานในหัวข้อเรื่อง “ผลของฟางข้าวต่อผลผลิตข้าวและความหนาแน่นรวมของดินนา” ซึ่งงานวิจัยเรื่องนี้มีประโยชน์คือ เป็นการนำฟางข้าวที่มีอยู่ในประเทศ ปริมาณมากถึง 25.4 ล้านตันต่อปี กลับไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพของดินนาและผลผลิตข้าว โดยไม่ต้องเผาฟางข้าวทิ้งโดยเปล่าประโยชน์อีกต่อไป ... [01/03/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
1155 people like this