4647
คณะเกษตรฯ มข. เข้าร่วมการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14

ia

  • ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2558 สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สังคม เตชะวงค์เสถียร รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร์ อาจารย์รณรงค์ อยู่เกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ดร.ชานนท์ ลาภจิตร ดร.ดนุพล เกษไธสง นายพงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน นายสมยศ มีทา นายเชาวลิต สีลาดเลา และนางสาวธิติมา สุภา นำนักศึกษาสาขาพืชสวน ชั้นปีที่ 3 จำนวน 51 คน พร้อมด้วยนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จำนวน 5 คน เข้าร่วมการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “พืชสวนไทย ไร้พรหมแดน” 14th National Horticultural Congress โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร VNU exhibition Asia pacific ณ โรงแรมนงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

    การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “พืชสวนไทย ไร้พรหมแดน” 14th National Horticultural Congress เป็นการแสดงสินค้าการผลิตทางพืชสวนและไม้ดอก ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิต ในการนี้ทั้งคณาจารย์และนักศึกษาสาขาพืชสวน ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานในสาขา พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผล ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์กว่า 7 ผลงาน การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อใช้เป็นเวทีให้นิสิต นักศึกษา ตลอดจนคณาจารย์และนักวิจัย ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย ค้นคว้าทดลอง เพื่อแลกเปลี่ยนวิชาการความรู้ระหว่างกัน ซึ่งได้ให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพหลักและต่อเนื่องมาแล้ว 13 ครั้ง โดยในการจัดประชุมครั้งที่ 14 นี้ สืบเนื่องจากแนวคิดการจัดงานการเกษตรของไทย โดยเฉพาะการวิจัยพัฒนาและการผลิตทางด้านพืชสวน ต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการผลิตของพืชสวน ประกอบกับในปี 2558 ที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อภาคการเกษตรของไทยโดยตรง ... [03/12/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: ธิติมา สุภา / ธิติมา สุภา
471 people like this