3979
นักศึกษาสาขาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาการขยายพันธุ์ยางพาราและการแปรรูปยางพาราขั้นต้น ประกอบการเรียนวิชาฝึกงานทางพืชไร่ 1 และวิชาพืชไร่เศรษฐกิจ

ia

  • การทัศนศึกษาดูงานการขยายพันธุ์ยางพารา และการแปรรูปยางพาราขั้นต้น ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาฝึกงานทางพืชไร่ 1 และวิชาการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ เป็นการช่วยเตรียมความพร้อมในการเรียนและการทำงานของนักศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพืชอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ อาจารย์สาขาวิชาพืชไร่ และนายวัชชิระ สอนผา นักวิชาการเกษตร ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำนักศึกษาสาขาพืชไร่ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 70 คน ทัศนศึกษาดูงานการขยายพันธุ์ยางพารา และการแปรรูปยางพาราขั้นต้น เพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาฝึกงานทางพืชไร่ 1 (134 384) และรายวิชาการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ (134 311) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพารา อำเภอเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ กล่าวว่า สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ คณะเกษตรศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกงานทางพืชไร่ 1 และรายวิชาการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การใช้ประโยชน์ และการตลาดของพืชไร่เศรษฐกิจ ในกลุ่มธัญพืช พืชตระกูลถั่ว พืชเส้นใย พืชอุตสาหกรรม พืชพลังงาน พืชน้ำมัน และพืชอาหารสัตว์ โดยที่ยางพารา จัดเป็นพืชอุตสาหกรรมชนิดหนึ่ง ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้จัดทัศนศึกษาดูงานการขยายพันธุ์ยางพารา และการแปรรูปยางพาราขั้นต้นขึ้น เพื่อให้การเรียนการสอนในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับยางพารามีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และเพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับกระบวนการขยายพันธุ์ การผลิตและการดูแลรักษา การใช้ประโยชน์ และการตลาดยางพารา นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว ยังช่วยเตรียมความพร้อมในการเรียน และการทำงานของนักศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพืชอุตสาหกรรมดังกล่าว และเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของการผลิตยางพารากับนักวิชาการเกษตรโดยตรง ... [06/12/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: พืชไร่ / พรทิพย์พา
531 people like this