3985
อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรตามโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการฯ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ia

  • ผศ.ดร. กิริยา สังข์ทองวิเศษ อาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลตระการพืชผล ในหัวข้อ “การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ” ซึ่งเป็นหลักสูตรหนึ่งในการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักวิชาการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 70 คน ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “นักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)” รุ่นที่ 3เป็นโครงการของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในการพัฒนาศักยภาพและผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพต่อไป ... [08/12/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พืชไร่ / กิริยา
466 people like this