2089
คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้องค์กรในกำกับของรัฐ

ia

  • เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้องค์กรในกำกับของรัฐ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายในหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการภายใต้มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” และร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการบริหารภายในของคณะ ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย และร่วมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [11/12/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
256 people like this