3141
อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมนานาชาติ

ia

  • ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคคลากรสังกัดสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจาก International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences (ISSAAS) ให้เข้าร่วมประชุม, เป็นประธาน Chairperson in Oral Scientific Session with the theme “Plant Production and Environmental Agriculture” และนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย เรื่อง “Poultry Waste Management by Using Vermicomposting Technology Amended with Different Agricultural Residues” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2015 ISSAAS International Congress and General Meeting (Joint Conference: 118th Annual Meeting of the Japanese Society for Tropical Agriculture. “Agricultural Sciences for Sustainable Development”, Tokyo University of Agriculture, Tokyo, Japan ... [16/12/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: ชุติมา กุลสา / ชุติมา กุลสา
373 people like this