2884
อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์เข้าเยี่ยมชมและสร้างความร่วมมือกับสถาบันวิจัยในประเทศญี่ปุ่น

ia

  • ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคคลากรสังกัดสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจาก สถาบันวิจัยแห่งชาติ The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Research Institute of Science for Safety and Sustainability (RISS), กระทรวงเศรษฐศาสตร์ การค้าและอุตสาหกรรม Ministry of Economy, Trade and Industry, Japan ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยและประชุม เจรจาความร่วมมือ ในการทำวิจัยร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Integrated Water Resource Management Research and Development Center in Northeast Thailand) ทางด้าน การประเมินผลกระทบ มลพิษสิ่งแวดล้อมในเอเชีย Realistic methods and scenarios for Evaluation Environmental Contaminants (e.g. metals and Pesticides) in Asia และองค์ความรู้และเครื่องมือในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางนิเวศ เช่น AIST - Multi-purpose Ecological Risk Assessment and Management Tool (AIST-MeRAM) ... [16/12/2015]
    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: ชุติมา กุลสา / ชุติมา กุลสา
313 people like this