2032
คณะเกษตรศาสตร์ จัดงานชื่นชมยินดี รวมพลัง สร้างสรรค์ผลงาน ประจำปี 2558

ia

  • เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี งานชื่นชมยินดี รวมพลัง สร้างสรรค์ผลงาน ประจำปี 2558 โดยให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และกล่าวแสดงความชื่นชมแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลต่างๆ และ รองศาสตราจารย์ ดร. บุญมี ศิริ เป็นตัวแทนผู้รับรางวัล กล่าวแสดงความรู้สึก งานชื่นชมยินดี รวมพลัง สร้างสรรค์ผลงาน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขอบคุณต่อบุคลากรและนักศึกษาที่ได้สร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์สูงสุดตามภารกิจที่ได้รับ และเพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่ทุ่งเทและเสียสละเวลาให้กับคณะฯ ซึ่งมีรองคณบดีฝ่ายต่างๆ คณาจารย์ และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างคับคั่ง ณ ลานห้องโถง อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [22/12/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
216 people like this