1600
คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 70 คน จากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงาน โดย นางพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นผู้ให้การต้อนรับ และได้นำคณะศึกษาดูงานที่แรกคือ หมวดพืชผัก ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา การเตรียมพืชก่อนที่จะนำไปปลูก วิทยากรโดย ดร.ชานนท์ ลาภจิตร และ นายเชาวลิต สีลาดเลา ต่อจากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เข้าศึกษาดูงานเรื่องไก่พื้นเมือง วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ณ หมวดผลิตสัตว์ผสมผสาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [23/12/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
214 people like this