1713
บุคลากรคณะเกษตรฯ มข. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่คณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์

ia

  • เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2558 นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แก่คณะผู้บริหารคระเกษตรศาสตร์นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนีกศึกษา ในโอกาสนี้ท่านคณบดีได้อวยพรปีใหม่ให้แก่ บุคลากรสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทุกท่านด้วย ... [05/01/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
232 people like this