1551
คณะเกษตรฯ มข. จัดประชุมโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการภายใต้มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ia

  • เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการภายใต้มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [07/01/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
232 people like this