3578
นักศึกษาเกษตรฯ จัดค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร ปีการศึกษา 2558

ia

 • เมื่อวันที่ 5-9 มกราคม 2559 สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ โดยชุมนุมอาสาพัฒนาและแผยแพร่วิชาการเกษตร (อสก.) จัดค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียบบ้านห้วยโป่ง บ้านห้วยโป่ง ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

  ซึ่งในวันที่ 6 มกราคม 2559 มีพิธีเปิดค่ายฯ โดยนายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอเปือยน้อย เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมนุม อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมาหาวิทยาลัยขอนแก่น ชาวบ้าน และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดดังกล่าว

  โดยในกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1.เพื่อให้นักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

  2.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา

  3.เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสามัคคีระหว่างนิสิต นักศึกษาคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของสถาบันต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน

  4.เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถทางด้านวิชาการเกษตรและการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นของแต่ละสถาบัน

  5.เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับนิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ ของสถาบันต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน

  ในกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาได้จัดให้มีการอบรมเผยแพร่วิชาการ วิทยากรจากคณะเกษตรศาสตร์ ได้แก่

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา อาจารย์ประจาภาควิชาสัตวศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ การผลิตและการจัดการไก่พื้นเมือง

  ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชม บรรยายในหัวข้อ การปลูกพืชไร่ในระบบการปลูกพืชหมุนเวียน ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก

  นอกจากนี้ ชาวค่ายได้ทำโรงเรือนเพาะเห็ด เล้าไก่พื้นเมือง และพัฒนาพื้นที่ในโรงเรียนและชุมชมข้างเคียง และรับความร่วมมือจากชาวบ้านร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ... [14/01/2016]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: สมโชค เพ็งลี / สมโชค
522 people like this