3917
นักศึกษาเกษตร ฯ อบรม พัฒนาจิต สมาธิ ปีการศึกษา 2558

ia

  • เมื่อวันที่ 10-14 มกราคม 2559 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรม พัฒนาจิต สมาธิ ปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น โดยมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 170 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาในด้านจิตใจ ให้จิตใจมีความเข้มแข็ง มีสติ และสามารถดำรงอยู่ในสังคมอย่างเป็นปกติสุข และเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา ... ... ... [14/01/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: สมโชค เพ็งลี / สมโชค
545 people like this