2182
คณะเกษตรฯ มข. จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559

ia

  • เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม กวี จุติกุล อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปีนี้ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 31 มกราคม 2559 ภายใต้คำขวัญ "ภูมิปัญญาเกษตรอีสาน สืบสานแนวพระราชดำริ" โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น และผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ นายสัตวแพทย์ ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 นางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และดร.พัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวถึงรายละเอียดการจัดงาน และกิจกรรมภายในงาน โดยมีสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วมงานแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้ทางโรงน้ำแข็งมิตรภาพ ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ... [14/01/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
307 people like this