1074
คณบดีคณะเกษตรฯ มข. ให้สัมภาษณ์สด ในรายการอีสานวันนี้ ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11

ia

  • เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้สัมภาษณ์สด ในรายการอีสานวันนี้ ในช่วงตรวจสอบข่าวเช้านี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 เรื่องการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559 ภายใต้คำขวัญ "ภูมิปัญญาเกษตรอีสาน สืบสานแนวพระราชดำริ" ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 31 มกราคม 2559 ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจัดแสดงนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน การจัดแสดงนิทรรศการทางด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์การเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน การประกวดและแข่งขัน การจัดนิทรรศการและกิจกรรมจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานราชการและเอกชนที่ร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน นอกจากนั้นยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตผลของห้างร้านเอกชน นักศึกษาและส่วนราชการต่าง ๆ การเสวนาวิชาการเกษตร การฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตร การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร และเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนาการเกษตรตามนโยบายของรัฐ การส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะภาคสนามอีกด้วย ... [16/01/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
139 people like this