1483
คณะเกษตรฯ มข. ทำการเสนอชื่อกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ (ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ)

ia

  • เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำการเสนอชื่อกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ (ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ) และนับคะแนน เวลา 15.00 น. โดยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการนับคะแนน ณ ลานห้องโถง อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [16/01/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
192 people like this