5050
พิธีมอบทุนการศึกษา คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ

ia

  • เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจกลุ่มงานอ้อย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 50 ทุนๆ ละ 20,000 บาท และให้ต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี จนจบการศึกษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4 ล้าน บาท โดยรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวขอบคุณในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวขอบคุณในนามของคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งการมอบทุนในครั้งนี้ ได้มอบให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีความเป็นผู้นำสูง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [26/01/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
723 people like this