3022
คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบ Teleconference จาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น

ia

  • เนื่องด้วยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความสัมพันธ์อันดีกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย Tottori University ประเทศญี่ปุ่น ในลักษณะโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามานานกว่า 4 ปี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการศึกษาวิจัย และแลกเปลี่ยนระหว่างสองสถาบัน จากความสัมพันธ์ดังกล่าวในปีนี้ได้ยกระดับความสัมพันธ์โดยมีการสอนแบบสื่อทางไกลระหว่างสองมหาวิทยาลัยโดยวิธี Teleconference เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาทั้งสองสถาบัน ให้สามารถที่จะเรียนรู้และค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากอาจารย์ของทั้งสองสถาบัน อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สามารถขยายการสอนทางไกลไปกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในต่างประเทศได้มาก โดยใช้แม่ข่ายของที่มหาวิทยาลัย Tottori University ซึ่งการมอบ Teleconference ในครั้งนี้มีมูลค่า 300,000 บาท โดย Prof. Hajime Kobayashi, Assoc. Prof. Mikiyuki Ohmori และ Mr. Keisuke Izuta เป็นผู้แทนจาก Tottori University เป็นผู้ส่งมอบ Teleconference ซึ่งคณะฯ ได้รับเกียติจากรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รวมทั้งผู้บริหารและคณาจารย์ เป็นผู้ต้อนรับและเข้าร่วมพิธีรับมอบดังกล่าว ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอขอบคุณมหาวิทยาลัย Tottori University มา ณ โอกาสนี้ด้วย ... [22/01/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: ผศ.ดร. สุภาภรณ์ พวงชมภู, ศรัณยา พบความสุข / ผศ.ดร. เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์
318 people like this