1839
คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงาน “คืนสู่เหย้าเรารัก มข. 59”

ia

  • เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงาน “คืนสู่เหย้าเรารัก มข. 59” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดงาน และแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2559 ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัล 5 ท่าน คือ นางกันยา เหมพัฒน์ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 1 นายวิจัย พานิช ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 11 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 14 ดร.เสกสิทธิ์ คูณศรี ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 25 และนายอภิชัย เรืองศิริปิยะกุล ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 26 โดยมีศิษย์เก่าที่มาร่วมงานกว่า 700 คน ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [29/01/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / นายสงัด ปัญญาพฤกษ์
291 people like this