1452
ผู้แทนพระองค์ เยี่ยมชมงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559

ia

  • เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ ประกอบพิธีมอบรางวัลการประกวดการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) และเยี่ยมชมงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559 โดยนายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะผู้จัดการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้แทนส่วนราชการ และตัวแทนเกษตรกร ร่วมให้การต้อนรับ

    จากนั้นผู้แทนพระองค์ฯ เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียน แพ ถวายราชสักการะ นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวรายงานการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ต่อมาผู้แทนพระองค์ฯ เยี่ยมชมนิทรรศการเครือข่ายมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เยี่ยมชมนิทรรศการ และการสาธิตการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้จัดการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เยี่ยมชมนิทรรศการภายในศาลาจตุรมุข เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์วิจัยสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ และเยี่ยม Agro Outlet คณะเกษตรศาสตร์ ก่อนเดินทางกลับ ... [29/01/2016]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
163 people like this