2732
คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงาน Winter Course of the International Agricultural Program (IAP)

ia

  • ระหว่างวันที่ 17 - 24 มกราคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร พร้อมด้วยนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 คนคือ นางสาว ธีรนาถ หอมสมบัติ นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการประมง และนางสาวปารินทร บุญเกื้อ นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ในโครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาและบุคคลากรในโครงการความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยกิวชิว (Faculty of Agriculture, University of the Ryukyus) เพื่อร่วมในงาน Winter Course of the International Agricultural Program (IAP) at the University of the Ryukyus Okinawa, 19-21 January 2016

    ภายในงานได้จัดให้มีการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท จาก 4 ประเทศที่มาร่วมในโครงการแลกเปลี่ยน คือ นักศึกษา จากประเทศไทย จำนวน 2 คน จากมหาวิทยาลัย Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 5 คน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยSher-e-Bangla Agricultural University ประเทศบลังคาเทศ จำนวน 2 คน และนักศึกษาจาก University of Ruhuna Sri Lanka จำนวน 2 คนและคณาจารย์ที่นำทีมนักศึกษาเข้าร่วมอีก 8 คน รวมทั้ง ไทย และยังมีนักศึกษาญี่ปุ่นจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยริวกิวเจ้าภาพ ที่เข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยน กับประเทศต่างๆที่กล่าวมา อีก จำนวน อีกจำนวน 10 คน ร่วมกันนำเสนองานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำวิทยานิพนธ์ ส่วนนักศึกษาชาวญี่ปุ่น นำเสนองานในมุมมองสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรมแลกเปลี่ยน ใน MOU ของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ และในส่วนของอาจารย์ที่นำทีมนักศึกษาของแต่มหาวิทยาลัยไป ในงานนี้ ได้ทำหน้าที่ เป็นตัวแทนคณะและมหาวิทยาลัย ในการนำเสนอภาพรวม ของแต่ละคณะและมหาลัยของตน พร้อมนำเสนอแนวทางและกิจกรรมที่จะดำเนินการความร่วมมือ ต่อกันอีกในระยะที่ 2 ซึ่งนอกจากการนำเสนอแนวทางความร่วมมือในในห้องสัมมนาแล้ว ยังได้มีโอกาสเข้าพบอธิการบดี โดยท่านรองอธิการบดี ฝ่ายบริหารฯ ...ของมหาวิทยาลัย กิวชิว ได้ให้โอกาสกับผศ.ดร.อรุณีพงศ์ และ ตัวแทนมหาลัย อื่นๆที่เข้าร่วม เข้านำเสนอแนวทางหรือที่กิจกรรมที่ควรจะดำเนินการต่อ หรือเพิ่มเติมในการที่จะทำ MOU ต่อไปในเฟสที่ 2 อีกซึ่ง ทาง ผศ.ดร. อรุณีพงศ์ ได้นำเสนอแนวทางและกิจกรรมตามที่ทางคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ โดย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ได้เสนอแนะไว้เพื่อเป็นแนวทาง ให้ทางมหาวิทยาลัย ริวกิว ซึ่งได้รับความสนใจ จากทางท่านรองอธิการบดีฯและคณะผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยริวกิวเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการชลประทานเพื่อการเกษตรของเกาะโอกินาวา และ การจัดการขยะของโรงงานกำจัดขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของ เมืองนาฮา โอกินาวา ด้วย ซึ่งนับว่า เป็นการเปิดโลกทัศน์และการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ... [01/02/2016]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: ผศ.ดร.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร / ผศ.ดร.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร
326 people like this