2131
คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับคณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับความพร้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการนี้ คณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมผลงานวิจัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบครบวงจรในพื้นที่เขตชลประทานขอนแก่น กรณีแก่งละว้า ผลงานวิจัยและการถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตรสู่ชุมชน โครงการ 1 ไร่ 1 แสน โครงการสถานีผลิตพลังงานทดแทนก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG)จากมูลสัตว์และหญ้าเนเปียร์เพื่อใช้ในการขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Agro Outlet คณะเกษตรศาสตร์ ... [03/02/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / สงัด ปัญญาพฤกษ์ / พจมาลย์ ลาภลือชา / บริพัตร ทาสี
246 people like this