2453
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ร่วมประชุมกลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน

ia

  • เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมกลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ อาจารย์ประจำสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม หัวหน้ากลุมวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี แสนจันทร์ ดร.พฤกษา หล้าวงษา ประชุมด้านการวิจัยร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ นักวิจัยจากสาขาเศรษฐศาสตร์นิเวศวิทยา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.บรรยง ทุมแสน ที่ปรึกษากลุ่มฯ ข้าราชการบำนาญสาขาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.สมชาย บุตรนันท์ นักวิจัยหลังปริญญาเอก สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ เหมวงษ์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนครพนม ดร.เบ็ญจพร กุลนิตย์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของกลุ่มอีกจำนวน 6 คน และผู้ช่วยวิจัยของกลุ่มวิจัยจำนวน 3 คน ซึ่งกลุ่มการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีงบประมาณ 2559 ได้จัดการประชุมเพื่อวางแผนการวิจัยร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้มีความเข้มแข็งในการวิจัยสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักวิจัยของกลุ่มฯ และสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเผยแพร่สู่สังคม ต่อไป ณ ห้องประชุมสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [03/02/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: พิชญานันท์ ปานบุญ / กรรณิการ์
359 people like this