3915
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ร่วมกิจกรรมมหกรรมแข่งขันการทำอาหารอีสานจากไก่พื้นเมืองพันธุ์สีหมอก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559

ia

  • เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 08.00 – 14.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมกับศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดงานมหกรรมแข่งขันการทำอาหารอีสานจากไก่พื้นเมืองพันธุ์สีหมอก ครั้งที่ 4 ณ บริเวณอาคารจัตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมรองคณบดีฝ่ายต่างๆที่มาเป็นเกียรติร่วมตัดสินในงานมหกรรมแข่งขันการทำอาหารอีสานจากไก่พื้นเมืองพันธุ์สีหมอกในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้คือ 1) เพื่อแข่งขันด้านรสชาติ ความอร่อยของอาหารที่ทำจากไก่พื้นเมืองพันธุ์ศรีหมอก 2) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เมนูอาหารอร่อยของจังหวัดขอนแก่น เพื่อเสริมจุดแข็งให้แก่ไก่พื้นเมืองพันธุ์ศรีหมอก ด้วยการสร้างภาพลักษณ์ไก่พื้นเมืองสู่ตลาดโลก 3) เพื่อสร้างความเชื่อถือในคุณภาพและมาตรฐานสินค้าไก่พื้นเมือง ส่งเสริมการส่งออกไก่พื้นเมือง และส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารที่มีไก่พื้นเมืองเป็นส่วนประกอบ 4) เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับกลยุทธ์และวิธีการด้านการตลาดให้ทันสมัยอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความนิยมหรือความต้องการบริโภคไก่พื้นเมืองเพิ่มมากขึ้นในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 5) เพื่อเป็นการเตรียมตำรับอาหารรสชาติอร่อยที่ทำจากไก่พื้นเมือง รองรับการท่องเที่ยวและประชาคมอาเซียน 6) เพื่อแข่งขันความน่ากินของอาหารที่ทำจากเนื้อไก่พื้นเมืองพันธุ์ศรีหมอก 7)เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เมนูอาหารอร่อยของจังหวัดขอนแก่น โดยในปีนี้มีทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 9 ทีม บรรยากาศภายในงานมหกรรมแข่งขันการทำอาหารเต็มไปด้วยความคึกคัก ผู้คนที่มาเดินเที่ยวงานเกษตรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก... ... [05/02/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: นางสาวติรชล อังสันทัดสุข / นางสาวติรชล อังสันทัดสุข
398 people like this