4893
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

ia  • เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในเรื่องหลักสูตรการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะกระบวนการศึกษาชุมชนและการพัฒนาที่ลงสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่จริง ที่เป็นจุดเด่นของภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เดินทางร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 21 คน นำโดยอาจารย์ ดร.ธานินทร์ คงศิลา หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กิจกรรมครั้งแบ่งเป็น 2 วัน คือ วันที่ 4 ก.พ. 2559 ดำเนินการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องภาควิชาฯ และได้รับเกียรติจากรศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึก จากนั้น ผศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งคณาจารย์อาวุโสและอาจารย์ประจำภาควิชาฯ ร่วมพูดคุยและให้ข้อมูล

    และวันที่ 5 ก.พ. 2559 ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล นำคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บ้านหนองโพธิ์ บ้านหนองหญ้าข้าวนก บ้านหนองฮีและบ้านดอนหญ้านาง เขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงานและการทำกิจกรรมที่ผ่านมาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของภาควิชาฯ และการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิเคราะห์ชุมชน และการพัฒนาชุมชนตามแนวทางที่เป็นจุดแข็งของภาควิชา ... Link [08/02/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: นายไพศาล เอกวัฒน์ / นายไพศาล เอกวัฒน์
469 people like this