3821
คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเมทนีดล เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนแก่นเมทนีดลเข้าศึกษาดูงาน โดย นางพจมาลย์ ลาภลือชา และนายภูมิพัฒน์ พรมเมตตา เป็นผู้ให้การต้อนรับ และนำคณะศึกษาดูงานการปลูกมะนาวนอกฤดูในบ่ซีเมนต์ การปลูกผักแบบดาวกระจาย การเพาะเห็ด การเลี้ยงจิ้งหรีด การเลี้ยงกบและการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ และได้ทดลองเพาะต้นกล้าผักในกระบะสำหรับการเพาะต้นกล้าอีกด้วย ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และสัมผัสธรรมชาติจากสถานที่จริง ได้เรียนรู้วิธีปลูกผักและผลไม้อย่างถูกวิธี ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญและประโยชน์ของผักและผลไม้ ได้เรียนรู้สภาพแวดล้อม สามารถนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมถึงได้เรียนรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของธรรมชาติ และได้สัมผัสศูนยืเรียนรู้ของคณะเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้อันยอดเยียมของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเมทนีดลเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ จำนวน 50 คน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [08/02/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
430 people like this