974
คณบดีคณะเกษตรฯ มข. ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการประมงระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐

ia

  • เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการประมงระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ ภายใตหัวข้อ “เพื่อความมั่นคงด?านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ” โดย ดร.อํานวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม?โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด งานประชุมวิชาการประมงระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร?ผลงานทางด?านวิชาการทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำให?นําไปใช?ประโยชน?ในการพัฒนาการประมงของประเทศและนานาชาติ เสริมสร?างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในสาขาการประมงและทรัพยากรทางน้ำและสาขาอื่นที่เกี่ยวข?อง เพื่อให?นักวิชาการทางด?านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และส?วนที่เกี่ยวข?องได?มีโอกาสแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็น อันจะนํามาซึ่งความร?วมมือระหว?างหน?วยงานทั้งภาครัฐเอกชนในระดับชาติและนานาชาติ เสริมสร?างความเข?มแข็งของเครือข?ายการศึกษาด?านการประมงและทรัพยากรทางน้ำทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมี นักวิชาการ เกษตรกร ผู?ประกอบการ นักศึกษาและผู?สนใจ จากภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต?างประเทศรวมถึงนักวิชาการจากทุกส?วนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จำนวน 100 คน ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม?โจ? อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ... [01/03/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / นายสงัด ปัญญาพฤกษ์
106 people like this