4358
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรฯ มข. ได้รับการจัดอันดับอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม จาก สกว.

ia

  • เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรม เดอะ สุโกศุล กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดการประกาศผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557 โดย ศาสตราจารย์ .ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เป็นประธาน ผลปรากฏว่า ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม (TRF Index 5.0) โดยรองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ เป็นตัวแทนในการรับเกียรติบัตร และมีคณะและสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม (TRF index 4.5-5) อีก 3 หน่วยงาน ได้แก่ คณะเทคนิคการแพทย์ (TRF index 5.0) คณะเภสัชศาสตร์ (TRF index 4.5-4.9) และภาควิชาประสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ (TRF index 4.5-4.9) จากผลงานที่ยอดเยี่ยมของ 4 หน่วยงาน ในปีนี้ทั้ง 4 หน่วยงานสามารถเขียนข้อเสนอโครงการทุนวิจัยสถาบันในปีงบประมาณ 2559 เพื่อพัฒนาต่อยอดความเข็มแข็งเชิงวิชาการต่อไป ... [03/03/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
456 people like this