1679
คณะเกษตรฯ มข. เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล ผศ.ดร.ธงชัย จำปาศรี

ia

  • เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย จำปาศรี อาจารย์ประจำภาควิชาประมง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิณ ผาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ หัวหน้าหน่วยงาน บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มข. เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งการสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม ถึง วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดสว่างสุทธาราม บ้านหนองกุง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ... [08/03/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
217 people like this