1330
คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับนักวิจัยจาก Hiroshima University

ia

  • เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวางแผน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภร กตเวทิน ให้การต้อนรับนักวิจัยจาก Hiroshima University นำโดย Prof.Nishibori Prof.Yamamoto Prof.Obitsu Assoc. Prof.Isobe และ Mr.Kurosawa ประชุมปรึกษาหารือการทำวิจัยและนำเสนองานวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์ ณ ห้องประชุม 3 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [08/03/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
194 people like this