2118
คณะเกษตรฯ มข. ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดร.ธงชัย จำปาศรี

ia

  • เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย จำปาศรี นำโดยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ หัวหน้าหน่วยงาน บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มข. เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย เป็นประธานในพิธี ณ เมรุวัดสว่างสุทธาราม บ้านหนองกุง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ... [10/03/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
259 people like this