2363
กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย

ia

  • เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาตราจารย์.ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน และ ดร.พฤกษา หล้าวงษา นักวิจัยของกลุ่มฯ และเป็นอาจารย์ประจำสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคุณปอรวี ประมูลกิจ ผู้ชำนาญการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (application specialist) และเจ้าหน้าที่ของบริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยของกลุ่มวิจัยฯ (เครื่อง UV/Visible Spectrophotometer) เพื่อการวิจัยทางปฐพีศาสตร์ ให้แก่นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 62 คน ณ ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางดิน สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ ได้บรรยายนำเกี่ยวกับงานวิจัยด้านอินทรียวัตถุของดินที่กลุ่มวิจัยได้ดำเนินการในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา และ ดร.พฤกษา หล้าวงษา ได้บรรยายเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคนิค spectrophotometry ในการศึกษาด้านจุลชีววิทยาทางดิน ก่อนที่เจ้าหน้าที่บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด (คุณปอรวี) จะได้บรรยายหลักการและสาธิตการใช้เครื่อง UV/Visible Spectrophotometer รวมทั้งได้ให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ลองวิเคราะห์ตัวอย่างจริง

    การจัดอบรมของกลุ่มวิจัยฯ ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการอบรมหลักการพื้นฐานและการวิธีการใช้เครื่องมือเพื่อการวิจัยแล้ว ยังเป็นการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และความก้าวหน้าในการวิจัยด้านอินทรียวัตถุของดินของกลุ่มวิจัยฯ แก่อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการวิจัยและด้านวิชาการ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการทำวิจัยแก่นักศึกษาทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรีต่อไป ... [11/03/2016]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พิชญานันท์ ปานบุญ / พิชญานันท์ ปานบุญ
318 people like this