1904
คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการทำความเข้าใจและสะท้อนผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา

ia

  • เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 15.30 น. ฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการทำความเข้าใจและสะท้อนผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายพิเศษ เรื่อง “ปรัชญา แนวคิด และนโยบายสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” และรองศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารจัดการสหกิจศึกษา ปัญหาและอุปสรรคที่พบในงานสหกิจศึกษา และแนวทางการแก้ปัญหา” และในช่วงบ่ายเป็นการระดมสมองสะท้อนผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา และสรุปแนวทางและแผนการดำเนินงานสหกิจศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี สุริยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [15/03/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
313 people like this