1367
คณะเกษตรฯ มข. จัดบรรยายพิเศษการนำเสนอเกี่ยวกับการวิจัยและงานส่งเสริมการเกษตรในประเทศญี่ปุ่น

ia

  • เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 – 11.30 น. ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรเลิศ ทวีกุล จัดการบรรยายพิเศษการนำเสนอเกี่ยวกับการวิจัยและงานส่งเสริมการเกษตรในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง “Research, Extension and Farmer Contribution to Innovation in Japan” โดย Dr.John S. Caldwell นักวิจัยหน่วยงาน JIRCAS ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [16/03/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
242 people like this