1011
คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการสัมมนาและระดมความคิดเห็น เรื่อง นโยบาย ทิศทางการปรับปรุงหลักสูตร

ia

  • เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. ฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาและระดมความคิดเห็น เรื่อง นโยบาย ทิศทางการปรับปรุงหลักสูตร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกันนี้ได้ให้นโยบายและแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรของคณะเกษตรศาสตร์ และร่วมระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อีกด้วย ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [16/03/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
131 people like this