8287
นักศึกษาพืชไร่ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ฝึกรับประทานอาหาร European Set เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

ia

  • นักศึกษา สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 4 จำนวน 75 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมของบัณฑิตพืชไร่ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในโต๊ะอาหาร เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทในการเข้าสังคมและการรับประทานอาหารแบบ European Set ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ก่อนจบการศึกษาโดยมีอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง สุริหาร อาจารย์ ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ อาจารย์ ดร.สันติไมตรี ก้อนคำดี และนางสาวพรทิพย์พา ชุมแวงวาปี เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ และมารยาทในโต๊ะอาหาร ประกอบด้วย การบรรยายและสาธิตเรื่อง รับประทานอาหารแบบ European Set พร้อมให้นักศึกษามีการฝึกปฏิบัติรับประทานอาหารกลางวันแบบ European Set และการบรรยายเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททั่วไปในโต๊ะอาหาร โดยคุณนัทธพงศ์ รัตนบริวัตร ตำแหน่ง supervisor coffee shop และคุณอาทร ทรัพย์มูล ตำแหน่งผู้จัดการครัวสเต็กเฮาส์โฆษะ โรงแรมโฆษะขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “การฝึกรับประทานอาหารแบบ European นั้น เป็นการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์รับประทานอาหาร และเรียนรู้ขั้นตอนการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง ตามแบบแผนของเมืองนอก ตลอดจนมารยาทในการเข้าสังคม ซึ่งน่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสาขาพืชไร่ ในการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพร้อมทำงาน อีกทั้งเป็นการปรับตัวเข้ากับสังคม และรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community,AEC)” นางสาวฉายสิริ ทองลือ นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า “เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แม้ว่าก่อนการเข้าฝึกอบรมจะเห็นว่าการรับประทานอาหารไม่น่าจะมีอะไรมาก แต่จากการฝึกอบรมครั้งนี้ทำให้ได้เรียนรู้การวางตัว มารยาทการเข้าสังคม รวมทั้งการรับประทานอาหาร ซึ่งสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน และชีวิตการทำงานได้เป็นอย่างดี” กิจกรรมโครงการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในโต๊ะอาหาร ในครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องจาก สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร มีนโยบายผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยมีสมรรถนะทั้งด้านวิชาการและบุคลิกภาพ สามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตหรือนำไปใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในขั้นสูงต่อไป และมีทัศนคติที่ดี มีความภาคภูมิใจต่อสาขาวิชาที่เรียน สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี มีความสามัคคีและมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทร ซึ่งกิจกรรม สอดคล้องกับนโยบาย และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555 คณะเกษตรศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ จึงได้มีการจัดกิจกรรมโครงการ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมของบัณฑิตพืชไร่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทในการเข้าสังคมและการรับประทานอาหารแบบ European Set ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ก่อนจบการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง สุริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศ บรรเทิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน อาจารย์ ดร.สันติไมตรี ก้อนคำดี อาจารย์ ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สิงห์คำ และนางสาวพรทิพย์พา ชุมแวงวาปี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ... [12/10/2012]
    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: /
1413 people like this