1338
คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายผู้สอน

ia

  • เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. ฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายผู้สอน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดยบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ นำโดยนายสถิตย์ แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายชัชวาล หนองนา นางสาวกรองแก้ว กิ่งสวัสดิ์ และนางสาวอัจฉรา ใยแก้ว ได้ให้ความรู้ในเรื่องของระเบียบและแนวทางไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พร้อมตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมโครงการ จากนั้นเป็นการให้ความรู้ในเรื่องของขั้นตอนการเตรียมเอกสารขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่งมีคณาจารย์ จากคณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 60 คน ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [18/03/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
159 people like this