1055
คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายผู้สอน

ia

  • เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. ฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายผู้สอน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ บรรยายในหัวข้อ เคล็ด (ไม่) ลับของการจัดทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน เพื่อประเมินผลการสอน ซึ่งมีคณาจารย์ จากคณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 30 คน ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [22/03/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
129 people like this