3328
คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

ia

  • เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดย ดร.เกษสุดา เดชภิมล หัวหน้าศูนย์ศึกษาค้นคว้าฯ เป็นประธานในพิธีเปิดและ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติทั่วไปในการใช้ห้องปฏิบัติการ ต่อมาเป็นการบรรยายในหัวข้อ เรื่อง การจำแนกประเภทและการทำงานกับสารเคมีอันตราย วิทยากร โดย นางดวงสมร ตุลาพิทักษ์ การบรรยาย เรื่อง อุปกรณ์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและการโต้ตอบภาวะฉุกเฉินของสารเคมีและสารติดเชื้อ วิทยากรโดย คุณตรัย วงษ์ศิริ การบรรยาย เรื่อง การจัดการขยะอันตรายที่เกิดจากสารเคมี วิทยากร โดย นางดวงสมร ตุลาพิทักษ์ การบรรยาย เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ วิทยากรโดย นางฐิติพร พิทยาวุธวินิจ และการบรรยาย เรื่อง การจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ วิทยากรโดย ดร.เกษสุดา เดชภิมล หัวหน้าศูนย์ศึกษาค้นคว้าฯ โดยผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เป็น นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการเกษตรประจำห้องปฏิบัติการต่างๆ ในคณะเกษตรศาสตร์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พนักงานราชการจากมหาวิทยาลัยอื่น และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 20 คน ณ ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [22/03/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / ฑิฆัมพร,กรรณิการ์
349 people like this